Группа I

CHFCl2

(ГХФУ-21)

фтордихлорметан

из 2903 79 300 0

CHF2Cl

(ГХФУ-22)

дифторхлорметан

из 2903 71 000 0

CH2FCl

(ГХФУ-31)

фторхлорметан

из 2903 79 300 0

C2HFCl4

(ГХФУ-121)

фтортетрахлорэтан

из 2903 79 300 0

C2HF2Cl3

(ГХФУ-122)

дифтортрихлорэтан

из 2903 79 300 0

C2HF3Cl2

(ГХФУ-123a)

трифтордихлорэтан

из 2903 72 000 0

CHCl2CF3

(ГХФУ-123)

трифтордихлорэтан

из 2903 72 000 0

C2HF4Cl

(ГХФУ-124a)

тетрафторхлорэтан

из 2903 79 300 0

CHFClCF3

(ГХФУ-124)

тетрафторхлорэтан

из 2903 79 300 0

C2H2FCl3

(ГХФУ-131)

фтортрихлорэтан

из 2903 79 300 0

C2H2F2Cl2

(ГХФУ-132)

дифтордихлорэтан

из 2903 79 300 0

C2H2F3Cl

(ГХФУ-133)

трифторхлорэтан

из 2903 79 300 0

C2H3FCl2

(ГХФУ-141)

1-фтор-2,2-дихлорэтан

из 2903 73 000 0

CH3CFCl2

(ГХФУ-141b)

1,1,1-фтордихлорэтан

из 2903 73 000 0

C2H3F2Cl

(ГХФУ-142)

1-хлор, 2,2-дифторэтан

из 2903 74 000 0

CH3CF2Cl

(ГХФУ-142b)

1,1,1-дифторхлорэтан

из 2903 74 000 0

C2H4FCl

(ГХФУ-151)

фторхлорэтан

из 2903 79 300 0

C3HFCl6

(ГХФУ-221)

фторгексахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3HF2Cl5

(ГХФУ-222)

дифторпентахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3HF3Cl4

(ГХФУ-223)

трифтортетрахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3HF4Cl3

(ГХФУ-224)

тетрафтортрихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3HF5Cl2

(ГХФУ-225)

пентафтордихлорпропан

из 2903 75 000 0

CF3CF2CHCl2

(ГХФУ-225ca)

1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан

из 2903 75 000 0

CF2ClCF2

CHClF

(ГХФУ-225tb)

1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан

из 2903 75 000 0

C3HF6Cl

(ГХФУ-226)

гексафторхлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H2FCl5

(ГХФУ-231)

фторпентахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H2F2Cl4

(ГХФУ-232)

дифтортетрахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H2F3Cl3

(ГХФУ-233)

трифтортрихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H2F4Cl2

(ГХФУ-234)

тетрафтордихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H2F5Cl

(ГХФУ-235)

пентафторхлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H3FCl4

(ГХФУ-241)

фтортетрахлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H3F2Cl3

(ГХФУ-242)

дифтортрихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H3F3Cl2

(ГХФУ-243)

трифтордихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H3F4Cl

(ГХФУ-244)

тетрафторхлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H4FCl3

(ГХФУ-251)

фтортрихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H4F2Cl2

(ГХФУ-252)

дифтордихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H4F3Cl

(ГХФУ-253)

трифторхлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H5FCl2

(ГХФУ-261)

фтордихлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H5F2Cl

(ГХФУ-262)

дифторхлорпропан

из 2903 79 300 0

C3H6FCl

(ГХФУ-271)

фторхлорпропан

из 2903 79 300 0